Skip to main content Skip to page footer

Postęp w służbie rolnictwa

Aspekt zrównoważonego rozwoju znajduje odzwierciedlenie nie tylko w naszych praktykach biznesowych, ale także w wielu naszych produktach. Rozumiemy, że korzystne innowacje wykraczają poza zwykłą wydajność techniczną i obejmują zaangażowanie na rzecz naszej planety i przyszłych pokoleń w rolnictwie. Takie podejście doprowadziło w ostatnich latach do szeregu innowacji produktowych, które znacznie lepiej harmonizują wydajność produktu i jego przyjazność dla środowiska.

Nasz dział badań i rozwoju wspiera Grupę w opracowywaniu nowych właściwości produktów, na przykład poprzez innowacje materiałowe. Opracowując lub wykorzystując nowe materiały, które są zarówno wysokowydajne pod względem zwiększonej ochrony przed zużyciem, jak i zrównoważone, znacznie podnieśliśmy poprzeczkę w zakresie jakości i przyjazności dla środowiska.

Podsumowując, FRANK ORIGINAL jest zaangażowany w przyszłość, w której technologia i zrównoważony rozwój są integralnymi częściami naszego zaangażowania w doskonałość i odpowiedzialne zachowanie.

 

Pomagamy rozwijać przyszłość technologii rolniczej

Dział badań i rozwoju w FRANK ORIGINAL jest ważną siłą napędową Grupy FRANK i przyczynia się do wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności naszych firm.

Dział ten koncentruje się na opracowywaniu innowacyjnych koncepcji materiałowych i optymalizacji właściwości produktów, które pomagają poprawić wydajność i trwałość naszych części zużywających się. Koncepcje te są starannie opracowywane i testowane pod kątem aktualnych wymagań rynkowych. Opracowywane są realistyczne i praktyczne rozwiązania, które spełniają wymogi zrównoważonego rozwoju ekologicznego, a jednocześnie uwzględniają ekonomiczne aspekty rolnictwa.

W oparciu o sprawdzoną wiedzę na temat materiałów, przeprowadzane są testy materiałowe, aby zapewnić, że użyte materiały spełniają wymagania dotyczące wytrzymałości i trwałości. Osiąga się to poprzez szeroko zakrojone testy i analizy, które umożliwiają obiektywną ocenę jakości materiału.

Przeprowadzanie testów terenowych jest zatem istotną częścią pracy działu badań i rozwoju. Nowe produkty i technologie są testowane i oceniane w rzeczywistych warunkach w celu sprawdzenia ich wydajności i niezawodności. Zdobyta wiedza wpływa bezpośrednio na proces rozwoju i przyczynia się do ciągłego doskonalenia produktów.

Dział badań i rozwoju utrzymuje ścisłą współpracę z uniwersytetami i pozauniwersyteckimi organizacjami badawczymi. Partnerstwa te zapewniają dostęp do najnowszej wiedzy badawczej i wspierają wymianę doświadczeń i innowacji. Wspólne projekty i programy badawcze generują nowe odkrycia i opracowują innowacyjne rozwiązania, które oferują wartość dodaną dla firmy i całej branży.

Optymalizacja technologii rolniczej - przykład

Rolnictwo coraz częściej staje w obliczu wyzwań związanych ze zmianami klimatu i ekstremalnymi warunkami pogodowymi. Jednocześnie jest ono głównym źródłem emisji gazów cieplarnianych. W tym kontekście świadome stosowanie nawozów azotowych odgrywa kluczową rolę. Pomaga to nie tylko zapewnić stabilne plony i efektywność ekonomiczną, ale także wspiera ochronę klimatu i zdolność adaptacji do zmian klimatycznych.

FRANK ORIGINAL jest częścią projektu mającego na celu opracowanie i walidację procesu precyzyjnego umieszczania płynnych substratów nawozowych na uprawach zbóż. Głównym celem jest stworzenie urządzenia do aplikacji płynnego nawozu blisko korzeni. Może to zmniejszyć ilość stosowanego nawozu, co pomaga zmniejszyć wpływ na środowisko wymywania i emisji gazów cieplarnianych (podtlenek azotu, N2O).

W konsorcjum projektowym FRANK ORIGINAL jest odpowiedzialny za produkcję tzw. redlicy wtryskowej. Służy ona do tworzenia szczeliny w glebie, do której aplikowany jest nawóz. Redlica pracuje za talerzem redlicowym.

Koncepcja powlekania z zastąpieniem surowca konfliktowego

Powlekanie części zużywających się w rolnictwie twardymi metalami jest ugruntowanym procesem w inżynierii rolniczej. Węglik wolframu, który jest przemysłowo wytwarzany z wolframu i węgla, jest zwykle używany jako twardy metal. Sam wolfram jest uważany za surowiec konfliktowy.

W przypadku importu do UE tak zwanych minerałów konfliktu, takich jak cyna, tantal i wolfram, w 2021 r. zaczęły obowiązywać szeroko zakrojone obowiązki w zakresie należytej staranności i testowania w całym łańcuchu dostaw.

Dla niemieckiego producenta maszyn rolniczych, FRANK ORIGINAL opracował koncepcję powłoki, która zastępuje minerał konfliktu wolfram w stopie żelazem. Koncepcja ta została początkowo opracowana do zastosowań związanych z cięciem nad ziemią. Proces powlekania jest obecnie testowany pod kątem innych zastosowań.

Nowo opracowany stop żelaza o gęstości mniejszej o 1/3 nadaje się do powlekania za pomocą spawania laserowego, w tym recyklingu nadmiaru natrysku. Gwarantuje to maksymalnie efektywne wykorzystanie surowca. Proces ten wytwarza odporną na ścieranie powłokę ochronną i oznacza trwałą jakość narzędzi.

Za opracowanie tej innowacyjnej koncepcji powlekania FRANK ORIGINAL otrzymał w 2022 r. Niemiecką Nagrodę Efektywności Surowcowej 2022 przyznawaną przez Federalne Ministerstwo Gospodarki i Ochrony Klimatu (BMWK). W tym czasie nagroda została przyznana czterem firmom i jednemu uniwersytetowi z Niemiec we wszystkich branżach, które zostały uznane za innowacyjne osiągnięcia w ekonomicznym i wydajnym wykorzystaniu surowców i stanowią przykład innowacyjnych osiągnięć w tej dziedzinie.

Innowacja procesowa - przykład

Upuszczanie naszych części zużywalnych jest kluczową technologią w FRANK ORIGINAL. Optymalizacja wymaganych do tego technologii procesowych łączy w sobie ciągłą poprawę właściwości produktu - pożądane połączenie odporności na zużycie i uderzenia dla zamierzonego zastosowania części zużywalnej - z najbardziej efektywnym wykorzystaniem energii podczas procesu odpuszczania.

Decydującym czynnikiem jest tutaj określenie minimalnych wymaganych czasów nagrzewania i przetrzymywania dla różnych stali w innowacyjnych procesach odpuszczania w podczerwieni, które są niezbędne do osiągnięcia pożądanych właściwości materiału w każdym przypadku. W rezultacie nasz zakład produkcyjny opuszczają hartowane elementy stalowe o doskonałych właściwościach materiałowych i bardzo dobrym bilansie energetycznym.

Najnowocześniejsza produkcja w zakładzie Hatzfeld

Najnowocześniejsza produkcja w zakładzie Sandersdorf-Brehna